Image for post
Image for post

How to teach a machine why things happen

Nieuwsgierige machine: “Chriet, waarom maakt de mensheid er zo’n potje van?” Techgoeroe Chriet Kopjes: “Geen vervelende vragen stellen. Shut up and calculate!” ;)

Nieuwsgierige machine: “Chriet, waarom zijn er bloemen en bomen?” Techgoeroe Chriet Kopjes: “Inderdaad, nergens voor nodig, ze hebben geen enkel nut. En nu snel weer aan het werruk, luiwammes, of er zwaait wat!” ;)

Nieuwsgierige machine: “Chriet, waarom heeft Ajax van de Spurs verloren?’ Techgoeroe Chriet Kopjes: “Je doet het om mij te pesten hè? Nog één zo’n pijnlijke vraag en ik trek de stekker eruit.” ;)

How do you define a cat?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store