unsupervised altruism

‘Après vous, madame. Sta mij toe dat ik deze deur op hoffelijke wijze voor u open houd…’
TokTok mumfluencer Lidewij Kopjes: ‘Getverdemme Chriet, wat is dat voor seksistische slijmbal? Ik krijg spontaan de neiging om die engerd met het wapen in mijn Vuittontas een stroomstoot toe te dienen.’
Techgoeroe Chriet Kopjes: ‘Goed hè? Dat is Lancelot, de eerste unsupervised gentlebot die zichzelf altruïstisch gedrag heeft aangeleerd. Merkwaardig trouwens hoeveel agressie Lancelot oproept in een real-world environment, omdat hij zich niet als een egoïstische klootzak gedraagt. Ik moet ‘m iedere dag opkalefateren, hij wordt…

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store