Image for post
Image for post

“Wtf?!”
“Do you Like it? I’m all dressed up for Paris Blockchain week!” ;)

Paris Blockchain Week (April 13–19), Europe’s largest event dedicated to blockchain professionals…

“OMG!!! Vertel me niet, Chriet, dat je meedoet aan het Eurovisie Songfestival!”
Techgoeroe Chriet Kopjes: “Welnee, ik ga naar de Paris Blockchain Week. Om niet uit de toon te vallen tussen het hippe jonge spul heeft Griet deze eigentijdse outfit voor me laten ontwerpen.” ;)

How do you define a cat?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store