Image for post
Image for post
Terrafugia TF-X flying car

Fewer Lamborghinis at New York Blockchain Week…

“Chriet, minder Lamborghinis gesignaleerd tijdens de New York Blockchain Week. Hoe komt dat?”
Techgoeroe Chriet Kopjes: “De Lambo als statussymbool is een gezonken cultuurgoed. Iedere kruimelcrimineel bezit er meerdere vandaag de dag. Je maakt er geen enkele indruk meer mee in hogere investeerderskringen. Vandaar dat ik per Terrafugia TF-X in New York ben gearriveerd.” ;)

Image for post
Image for post

Written by

How do you define a cat?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store