Image for post
Image for post
Belchatów, Poland 2018
Image for post
Image for post
Katowice, Poland, 2018

Katowice, Poland. “Blahblahblah, the collapse of civilization is on the horizon, blahblahblah.” Meanwhile in Belchatów, near the Polish-Russian border… (see above)

“Professor, bent u ook zo laaiend enthousiast over de daadkrachtige klimaattop in Katowice?”
Professor Kopjes: “Nou en of. Volkomen logische keuze ook om de top in het uiterst milieubewuste Polen te houden. Men is daar aan de grens met Rusland het laatste oerbos van Europa deskundig om zeep aan het helpen, onder de rook van het pittoreske Belchatów (zie foto, red.), waar men er álles, maar dan ook echt álles aan doet om de CO2-uitstoot te beperken.” ;)

Written by

How do you define a cat?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store