Image for post
Image for post

Robots help bees talk to fish…

“When honeybees and zebra fish, isolated from each other, were allowed to interact through robot intermediaries, researchers observed collective decision-making behaviors between the two animal groups.”

Robot Franciscus van AIssissi: “Het is hier een gekkenhuis. Alle talkshows willen me hebben. Men wil dolgraag weten waar de bijen en de zebravisjes zoal over roddelen, maar dat is geheim. Laat ik het zo stellen: een zekere ongevederde tweevoeter komt er niet best vanaf.” ;)

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store