Can Google Priapus lead to pregnancy?

‘Dokter, het was toch niet alleen maar kommer en kwel in 2020?’
Dokter Kopjes: ‘Welnee. Positief blijven. Ik verwacht in 2021 een flinke geboortegolf door de razendsnelle opkomst van de deepfake dickvid.’ ;)

2020 was een geweldig jaar voor de deepfake dickvid | Medisch Weekblad U&O

(…) Je kunt gerust zeggen dat als er één winnaar aan te wijzen is van deze crisis, en eigenlijk van het hele jaar 2020, dan is dat de deepfake dickvid.
(…) De kunstmatig intelligente penissen vlogen je werkelijk om de oren. Dat heeft er vooral mee te maken dat veel mensen thuis zaten, zich geïsoleerd voelden. En wat doe je dan? Dan pak je je telefoon, neem je een kiekje in je trainingsbroek en breng je het slaphangende zaakje fier tot leven met een slimme vruchtbaarheidsapp zoals Google Priapus.

Can AI lead to pregnancy? | IEEE

(…) Couples struggling to conceive could be multiple times more likely to get pregnant by using Google Priapus:

How do you define a cat?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store