full spiet met techgoeroe Chriet (2020)

Image for post
Image for post
techgoeroe Chtiet Kopjes

Techgoeroe Chriet Kopjes: “De zomervakantie komt eraan, lieve techvrienden, dus heb ik gemeend er goed aan te doen alvast wat technieuws uit 2020 voor jullie klaar te zetten, zodat niemand zich hoeft te vervelen tijdens de vlucht, op het volgepakte strand of op de hutjemutje Franse glamping. Natuurlijk was 2020 tot nu toe een saai jaar, waarin weinig tot niets is gebeurd, desalniettemin heb ik mijn best gedaan om uit het weinige technieuws een volwaardige bloemlezing samen te stellen. Veel leesplezier, lieve techvrienden, en hopelijk morgen gezond weer op.”

Written by

How do you define a cat?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store