Image for post
Image for post
photo: Andi Galdi Vinko

Trendwatcher, fashionista en influencer Lidewij Kopjes: “Eyelash-extensions (zie foto) worden dé grote Xmas-trend, samen met fluorescerende getatoeëerde kerstballen voor mannen en microleds voor poezensnorharen. En als je me niet gelooft, dan vraag je het maar aan Facebook’s Fashion++ AI.” ;)

How to become a fashionista with Facebook’s Fashion++ AI…

https://www.linkedin.com/posts/kopjesland_ai-artificialintelligence-neuralnetwork-activity-6581080786261327872-lzfS

Written by

How do you define a cat?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store