Causal deep learning teaches AI to ask why…

“Waarom komt er rook uit die schoorsteen? Waarom komt er melk uit die koe?Waarom komt de koningin nooit eens hier heen? Waarom zegt een uil altijd oehoe, oehoe? Ghi ghi ghi…”
“Wtf was dat, Chriet?”
Techgoeroe Chriet Kopjes: “Goed hè? Sinds ik Alexa causaal heb getraind door zeshonderdzevenenzeventig miljard keer achterelkaar Bert en Ernie af te spelen, wil ze van alles het naadje van de kous weten.” ;)

more on causal deep learning: https://lnkd.in/ejM3cct

Written by

How do you define a cat?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store