Image for post
Image for post

Blockchain study finds 0.00% success rate; vendors don’t call back for evidence. A study of 43 NGO solutions has found exactly NO evidence of success. :)

Serial entrepreneur Loet Kopjes van DeCentraLaist: “Vin joe het gek dat joe hippe bloktsjeen soloesjun niet werk? Joe medewerrukkers sein er te dom foor, daar ben ik heel eerlijk in. Daarom ken joe se beeter de laan uidtsturen en joe bloktsjeen soloesjun kopelen aan DeCentraLaist. Foor nog geen drie millioen per jaar neem DeCentraLaist joe hele toko ofer, danksei de modernste masjien lurning algenritmes. Terweil joe lecker op een Thais strant leg, werk DeCentraLaist naamens joe aan een beetere werelt!” ;)

Written by

How do you define a cat?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store