Image for post
Image for post

Elon Musk: “Articial intelligence could turn humans into an endangered species like the mountain gorilla.”
“By all means, I hope you’re right, Elon.” ;)

“Volgens Elon Musk degradeert de mens door de komst van AI tot de status van een bedreigde apensoort. Kom er maar in, professor…”
Professor Kopjes: “Diep in je hart hoop je natuurlijk dat Elon gelijk heeft, maar die mafkezen uit Silicon Valley lijden helaas maar al te vaak aan een irrationele vorm van wensdenken.” ;)

Written by

How do you define a cat?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store