16th century datacenter

Biblioteca Joanina | Coimbra, Portugal

Techgoeroe Chriet junior: ‘Pa, wie bouwde het prototype van een datacenter?’
Techgoeroe Chriet: ‘Geen flauw idee. Nou?’
Techgoeroe Chriet junior: ‘Columbus.’
Techgoeroe Chriet: ‘Kijk, dat bedoel ik nou. Wat leert men de jeugd tegenwoordig op school? Het is waarlijk gódgeklaagd! En maar zeuren die leraren, én maar klagen, én maar loonsverhoging eisen, maar fatsoenlijk onderwijs geven, ho maar. Columbus… tsss… hoe verzinnen ze het? Ik denk dat…

--

--

--

tech ethicist | convivial solipsist | bâtaphysicist | qbist

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Kopjes Kattenoppas

Kopjes Kattenoppas

tech ethicist | convivial solipsist | bâtaphysicist | qbist

More from Medium

Monday Wisdom Motivation

Are You Underestimating Meditation?

Default Happiness

Hustling and business is destroying art.